Intranet      
Latvija, Svētciems Latvija, Svētciems Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006. gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā. 2016) Latvija, Svētciems

Tīrāks ūdens

jūsu ciematā un apkārtnē

Latvija, Svētciems

Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006.gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

Latvija, Svētciems

Pilotteritorijas vēsture

Pirmās vēsturiskās liecības par Svētciemu ir datētas ar 1638.gadu, kad tiek minēta Svētciema muiža. Ciemats atrodas Svētupes krastos, kura ir lašveidīgo upe. Hidronīms cēlies no Svētajām alām, kuras atrodas aptuveni 15 km augšup pa upi no Svētciema. Mūsdienās ciemats pastāv galvenokārt kā atbalsta satelītciemats Salacgrīvas pilsētai un ostai, kuras atrodas 6 km uz ziemeļiem no Svētciema.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu raksturojums

 

Ūdens apgāde

Kanalizācija

 Ūdens apgādes   tīklu  kopgarums, km

3,9

3,2

 Kanalizācijas tīklu   kopgarums, km

 Ūdens apgādes   tīklam pievienoto   cilvēku skaits

408

361 (*)

 Kanalizācijas tīklam   pievienoto cilvēku   skaits

 Iegūto pazemes   ūdeņu apjoms,   m³/gadā

12 956

12 665 (2011)

7320 (2015)

 NAI attīrīto un vidē   novadīto   notekūdeņu apjoms, m³/gadā

 (*) 84.5% no ūdens apgādes tīklam pievienotajiem

Esošais notekūdeņu attīrīšanas risinājums
Esošas Svētciema NAI tika uzbūvētas 1986. gadā ka divas paralēlas tehnoloģiskās līnijas, sastāvošas no BIO-100 aerotenka-nostādinātāja, papildināta ar diviem bioloģiskiem dīķiem. Katras līnijas projekta ražotspēja ir 100 m³/dnn.

Latvija, Svētciems
Latvija, Svētciems
Latvija, Svētciems

Notekūdeņi tiek novadīti Svētupē, kas ir produktīva lašveidīgo migrācijas un nārsta vieta. Atbilstoši 2002.gada 12.marta MKN Nr. 118 pielikumam Nr.2 Svētupe posmā no Pāles līdz grīvai ir atzīta par lašveidīgo zivju ūdeņiem. Tāpēc notekūdeņu attīrīšanai ir izvirzītas augstākas prasības.

Risināmās problēmas

• Projektētā kapacitāte ir pārāk liela šobrīd saražoto notekūdeņu slodzei. Tāpēc tiek ekspluatēts tikai viens aerotanks;
• Reģionālās vides pārvaldes izvirzītās notekūdeņu attīrīšanas prasības tiek izpildītas tikai tādēļ, ka pirms novadīšanas vidē notekūdeņi plūst caur biodīķiem.

Latvija, Svētciems
Saņemošā ūdensobjekta kvalitātes rādītāji – Svētupe pirms un pēcnotekūdeņu novadīšanas vietas (29.09.2016)

VillageWaters Projekts
VillageWaters iesaka visefektīvākos risinājumus skrajciemos un vasarnīcu apbūves vietās esošo individuālo māju notekūdeņu attīrīšanai decentralizētās notekūdeņu attīrīšanas sistēmās.

Palīdzība māju īpašniekiem
Ģimenēm un māju īpašniekiem ar videi draudzīgu attieksmi, kuri apdzīvo no centralizētas notekūdeņu savākšanas sistēmām tāli esošus skrajciemus un vasaras atpūtas mājas.

Projekta publikācijas
Interaktīvais notekūdeņu tehnoloģiju izvēles rīks būs pieejams, kā arī publikāciju un  sabiedrības komunikācijas vietņu adreses būs atrodamas  projekta mājas lapā. 

Komunikācija
Project Latvian section is edited by
Latvian University
Detailsed instructions and contacts
of editor

Web Design and CMS by

Latvija, Svētciems

Latvija, Svētciems

Pilotteritorijas vēsture Pirmās vēsturiskās liecības par Svētciemu ir datētas ar 1638 gadu, kad tiek minēta Svētciema muiža Pilotteritorija atrodas Latvijas ziemeļu daļā pie autoceļa Rīga-Tallina aptuveni 1 km attālumā no Rīgas līča. Svētciemā dzīvo 473 iedzīvotāji (pēc 2006.gada datiem). Teritorija ietilpst Ziemeļvidzemes Biosfēras rezervātā.

Latvija, Svētciems